Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Overgang naar minimumuurloon leidt tot veel vragen

Sinds 1 januari van dit jaar is het Wettelijk minimumloon gewijzigd in het Wettelijk minimumuurloon. Dit minimumuurloon bedraagt voor een werknemer van 21 jaar en ouder € 13,27. Ook de minimumjeugdlonen zijn gewijzigd in een minimumjeugduurloon. De hoogte van dit uurloon hangt af van de leeftijd. Kreeg een werknemer vorig jaar het minimumloon bij een werkgever met een Normale Arbeidsduur (NAD) van 40 uur per week? Dan had deze werknemer een lager uurloon dan een werknemer die het minimumloon verdiende bij een 36-urige werkweek. Met ingang van dit jaar is deze ongelijkheid opgeheven door de gemaakte overgang naar het Wettelijk minimumuurloon.

Het nieuwe minimumuurloon is gebaseerd op een 36-urige werkweek en vervangt hiermee het ‘oude’ wettelijk minimumloon per maand of vier weken. Per maand moeten zodoende de werkelijk gewerkte uren tegen het minimumuurloon worden uitbetaald. Betekent dit een einde aan het vaste maandsalaris voor deze werknemers? Het gewerkte aantal uren een periode, vermenigvuldigd met het wettelijk minimumuurloon, bepaalt het loon van die periode. Aangezien niet elke maand hetzelfde aantal werkdagen telt, zal het maandsalaris schommelen. Een maand met 20 werkdagen betekent bij een 8-urige werkdag een loon van € 2.123,20, terwijl een maand met 23 werkdagen resulteert in een loon van € 2.441,68. Een werknemer zit hier natuurlijk niet op te wachten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld, waarin voorbeelden staan om toch met een ingeschat aantal uren per jaar met een ‘vast’ maandsalaris te kunnen werken. Wie met een vast maandsalaris gaat werken, loopt al snel tegen de volgende vragen aan: wat als de werknemer halverwege het jaar in dienst treedt, of uit dienst gaat en hierdoor daadwerkelijk meer uren gewerkt heeft dan er verloond zijn? En bij indiensttreding: welk loon spreek je af in de arbeidsovereenkomst?