Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wet invoering minimumuurloon aangenomen – impact voor ondernemers?

Per 1 januari 2024 zal er sprake zijn van een eerlijker en transparanter minimumloon, dat voor iedereen gelijk is. Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel minimumuurloon, dat op 14 februari 2023 is aangenomen door de Eerste Kamer. Op dit moment is het wettelijk minimumloon vastgesteld op een minimumbedrag per maand, week of dag. Hierbij maakt het voor de hoogte van het minimumloon niet uit of er sprake is van een 36-, 38- of 40-urige werkweek. De bedragen per genoemde tijdseenheid blijven hetzelfde. Dit zorgt ervoor dat een werknemer met een normale arbeidsduur van 36 uur een hoger minimumuurloon heeft dan iemand met een normale arbeidsduur van 40 uur per week.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) geldt als minimumbeloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. Invoering van een uniform minimumuurloon draagt bij aan het principe van gelijke behandeling en beloning voor gewerkte uren. Het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Uitvoerders (zoals de arbeidsinspectie) kunnen hierdoor ook beter controleren en handhaven.

Lastenverhoging voor ondernemers
Bij de overgang naar een minimumuurloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Het uurloon voor een werknemer die het WML verdient en een 38-urige werkweek heeft, gaat dan volgend jaar met 5,5% omhoog. Een werknemer die het WML verdient en een 40-urige werkweek heeft, zal dan ruim 11% in salaris omhooggaan. Deze verhoging, die volgt op de bijzondere verhoging van 10,15% per 1 januari dit jaar, leidt dan ook onomstotelijk tot een lastenverhoging voor ondernemers. Met name in het mkb zal dit economische gevolgen hebben. Op 14 februari jl. is dan ook tevens een motie hierover aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn voor het mkb.