Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorstel verbetering massaalbezwaarprocedure

De voorwaarde bij een massaal bezwaarprocedure dat de belastingplichtige tijdig bezwaar moet hebben gemaakt om voor vermindering of teruggaaf in aanmerking te komen, komt te vervallen. Hiertoe is een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Bij een gunstige uitspraak van de Hoge Raad wordt op verzoek en onder voorwaarden een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking verminderd. Op dezelfde wijze wordt een teruggaaf verleend van een op aangifte voldane of afgedragen bedrag of een inhouding door een inhoudingsplichtige. De inspecteur beslist in beginsel binnen 6 maanden. De minister van Financiën kan deze termijn eenmalig verlengen met maximaal 6 maanden.

De voorgestelde massaalbezwaarprocedure wordt van toepassing op een aanwijzing massaal bezwaar die is gegeven op of na 1 januari 2024. Onder de teruggaaf of vermindering valt niet alleen het belastingbedrag, maar bijvoorbeeld ook de verschuldigde rente, verrekenbare verliezen, verrekenbare rente of voorheffingen vallen hieronder. De voorwaarden om voor teruggaaf of vermindering in aanmerking te komen als geen tijdig bezwaar is gemaakt, zijn:

  • het bedrag is niet in overeenstemming met de onherroepelijke beantwoording van de rechtsvraag;
  • er zijn geen 5 jaren verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag of de voor bezwaar vatbare beschikking betrekking heeft, of er zijn geen 5 jaren verlopen na het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of waarop de teruggaaf betrekking heeft.

De beslissing op een verzoek wordt niet vervat in een voor bezwaar vatbare beschikking. Er is dus geen bezwaar of beroep mogelijk.

Verlenging beslistermijn
De minister van Financiën kan de beslistermijn met 6 maanden verlengen als het aantal verzoeken zo groot is, dat de Belastingdienst niet binnen 6 maanden op de verzoeken kan beslissen. De verlenging wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst.