Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vermindering van belastingrente over periode waarin belasting was betaald

Uit het arrest van 18 november 2022 volgt kortgezegd dat er geen belastingrente in rekening kan worden gebracht voor de periode dat een belastingplichtige de verschuldigde belasting heeft betaald. De Hoge Raad heeft overigens een herstelarrest gewezen, omdat hij in het oorspronkelijke arrest bij het berekenen van de verschuldigde belastingrente is uitgegaan van het werkelijke aantal dagen in plaats van het aantal in aanmerking te nemen dagen. De staatssecretaris van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen verduidelijkt hoe artikel 30ia van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en voornoemd arrest van 18 november 2022 zich tot elkaar verhouden.

De staatssecretaris van Financiën heeft dit verduidelijkt in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel. In een brief van 15 december 2022 gaat de staatssecretaris hier verder op in en informeert hij de Tweede Kamer over de uitvoeringsaspecten. Hoewel de zaak waarover de Hoge Raad arrest heeft gewezen draaide om de heffing van vennootschapsbelasting, strekt het arrest zich – vanwege de principiële overwegingen – ook uit over de andere belastingmiddelen waarbij belastingrente in rekening wordt gebracht.

Het arrest geldt voor belastingrentebeschikkingen die op 18 november 2022 nog niet onherroepelijk vaststonden en voor rentebeschikkingen die vanaf die datum zijn afgegeven en nog worden afgegeven. Als hierbij belastingrente in rekening is gebracht terwijl het verschuldigde bedrag aan belasting al was betaald, komen deze rentebeschikkingen in aanmerking voor een rentematiging, aldus de staatssecretaris.

Inwerkingtreding vervroegd

Voor de loonbelasting en de omzetbelasting was inwerkingtreding pas voorzien in 2026, omdat eerdere inwerkingtreding via automatisering niet uitvoerbaar was. Door de principiële overwegingen van de Hoge Raad vindt de staatssecretaris dit echter niet langer wenselijk. Daarom wil hij het voorgestelde artikel 30ia van de Awr zo snel mogelijk ook voor de loonbelasting en omzetbelasting in werking laten treden. Tot aan de inwerkingtreding van dit artikel voor de loonbelasting en de omzetbelasting kunnen belastingplichtigen voor rentebeschikkingen die op 18 november 2022 nog niet onherroepelijk vaststonden met betrekking tot deze belastingen om rentematiging verzoeken. Daarbij kunnen zij een beroep op het arrest van laatstgenoemde datum.