Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Praktische werkwijze Belastingdienst box-3-bezwaren

Eerder berichtten we dat openstaande bezwaarschriften tegen de box-3-heffing voor 2017 tot en met 2021 worden aangehouden. Daaraan heeft de Belastingdienst tijdelijk een gewijzigde werkwijze gekoppeld. De ingediende bezwaren zijn op stelselniveau of op individueel niveau gericht tegen het Besluit rechtsherstel box 3 of tegen de Wet rechtsherstel box 3. Slechts pro forma ingediende bezwaarschriften worden niet aangehouden. Het bezwaarschrift moet in elk geval summier gemotiveerd zijn. Voldoende is bijvoorbeeld de zin ‘het werkelijk rendement is lager dan het door de Belastingdienst berekende box-3-inkomen’.

Het is ook van belang dat in het bezwaarschrift wordt aangegeven welke vermogenscategorieën in box 3 het betreft (zonder cijfermatige onderbouwing). De Belastingdienst kan op deze wijze de bezwaarschriften tegen de box-3-heffing beter categoriseren. De indieners van niet-gemotiveerde pro forma bezwaarschriften worden verzocht om het bezwaarschrift nader te motiveren.

Model bezwaarschrift
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond de afhandeling van de bezwaarschriften tegen de box-3-heffing hebben we het Bezwaarschrift tegen box-3-heffing IB 2017 – 2022 aangepast. Dit model bezwaarschrift is zo praktisch mogelijk opgesteld en in overeenstemming met de afspraken die de koepelorganisaties met de Belastingdienst tot nu toe hebben gemaakt. Daarin is ook onderstaande niet-limitatieve lijst van het ministerie van Financiën verwerkt.

Lijst ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van het overleg met de belangen- en beroepsorganisaties over de lopende en komende bezwaarprocedures een niet-limitatieve lijst samengesteld met de volgende bezwaargronden tegen het forfaitair rendement op:

 • onroerend goed;
 • aandelen;
 • cryptovaluta;
 • renteproducten;
 • materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.);
 • derdenrekening bij een notaris;
 • contant geld;
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind;
 • bouwdepot;
 • familielening;
 • verpachte gronden;
 • aandeel in VvE;
 • niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan;
 • schulden/vorderingen tussen fiscale partners;
 • onverdeelde boedel.

Andere bezwaargronden op de lijst zijn de verzoeken:

 • tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen;
 • om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte;
 • om uitbetaling van vergoeding van rente na vermindering aanslag;
 • om kostenvergoeding.