Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Partnerpensioen van oud naar nieuw in cijfers

Bij een pensioenregeling wordt de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum vaak uitgedrukt als maximaal 70% van de (fictieve) eindloonpensioenopbouw. De maximale pensioenopbouw per dienstjaar in een eindloonregeling is 1,657%, en 70% daarvan is 1,16%. Wat betekent de overgang naar een diensttijdonafhankelijk partnerpensioen zonder aftrek van AOW-franchise, zoals dat onder de Wet toekomst pensioenen is voorgeschreven? In de ‘lees meer’ hierna is een voorbeeld opgenomen ter verduidelijking.

Voorbeeld
Een werknemer is op 28-jarige leeftijd in dienst getreden en overlijdt op 38-jarige leeftijd. Zijn laatstgenoten salaris was € 36.322 en er is een AOW-franchise in de pensioenregeling van € 16.322. De pensioengrondslag is dan € 20.000. Het partnerpensioen voor de partner bedraagt dan 40 dienstjaren (28 tot 68 jaar) x 1,16% = 46,4% x 20.000 = € 9.280 per jaar. Onder de Wtp bedraagt het partnerpensioen maximaal 50% van het pensioengevend salaris: 50% x € 36.322 = € 18.161. En dat is bijna een verdubbeling!

Tip
De werkgever doet er bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel goed aan om bij de hoogte van het partnerpensioen niet automatisch voor maximale partnerpensioendekking te kiezen. Dat kan namelijk veel duurder uitpakken dan onder de oude regeling.