Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen?

Wanneer je als erfgenaam een (aandeel in een) woning erft, is de hoogte van de erfbelasting afhankelijk van de WOZ-waarde, vastgesteld over het jaar van overlijden of het jaar daarna. Als het overlijden plaatsvindt nadat de WOZ-beschikking over dat jaar al is afgegeven, kun je als erfgenaam op grond van artikel 28 Wet Onroerende Zaken een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Deze krijgt een nieuwe dagtekening, zodat je hiertegen in bezwaar en beroep kunt. Om een nieuwe beschikking te kunnen aanvragen, geldt een tweetal voorwaarden. Welke zijn dat?

Op de eerste plaats moet je belang hebben bij de vastgestelde waarde. Van een belang in deze zin is sprake als de vastgestelde waarde op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt en de medebelanghebbende daardoor in zijn individuele belang wordt geraakt. Het feit dat zowel de heffingen van erfbelasting, de onroerendezaakbelasting als de inkomstenbelasting in box 3 ten laste van de erfgenaam worden gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde, maakt dat de erfgenaam in elk geval medebelanghebbende is.

Op de tweede plaats moet het zo zijn dat de gemeente niet al (aan deze medebelanghebbende) een reguliere beschikking heeft toegezonden. In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van Hof Den Haag 1 juni 2023 was dat wel het geval. Over het betreffende jaar had de gemeente al een reguliere beschikking afgegeven en deze toegezonden aan ‘de erven A’. Belanghebbende was samen met zijn zus erfgenaam en mede-eigenaar van het betreffende pand. Hij had derhalve de gelegenheid gehad om van de beschikking kennis te nemen. Om die reden had hij geen recht meer op toezending van een nieuwe beschikking.

Tip
Heeft u een woning geërfd en is de laatste WOZ-beschikking te hoog? Vraag dan tijdig een nieuwe beschikking aan, of maak tijdig bezwaar tegen de beschikking van het jaar na overlijden.