Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Nieuw besluit met voorwaarden investeringen ANBI

Er is een nieuw besluit gepubliceerd met voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om te kwalificeren als algemeen nut investering en om daarmee binnen de kaders van het bestedingscriterium te blijven. Dit criterium is een van de voorwaarden waaraan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet voldoen om de ANBI-status te krijgen en te behouden. Het bestedingscriterium (ook wel anti-oppoteis) houdt kortgezegd in dat de ANBI 90% van haar inkomsten moet besteden aan haar algemeen nuttige doelstelling. Het nieuwe besluit verduidelijkt wanneer een investering al dan niet in strijd komt met dit criterium.

Een investering komt niet in strijd met het bestedingscriterium als deze voldoet aan de voorwaarden uit het nieuwe besluit. Kort samengevat gaat het om de volgende voorwaarden:

  • Het primaire doel van de investering is het rechtstreeks verwezenlijken of bevorderen van een of meerdere nuttige doelen van de ANBI, zoals opgenomen in haar statuten.
  • De investering is geen zakelijke activiteit met als voornaamste doel om hiermee voordeel te behalen.
  • De organisatie waarin wordt geïnvesteerd besteedt het bedrag van de investering (nagenoeg) geheel aan het project of de activiteiten die verband houden met het doel van de investerende ANBI.
  • Een bestuurder van de ANBI of een aan deze bestuurder gelieerde persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is op geen enkele wijze betrokken als oprichter, bestuurder, aandeelhouder, andere kapitaalverschaffer of werknemer bij de organisatie waarin de ANBI investeert.
  • De ANBI neemt de investering in haar financiële administratie herkenbaar op als ‘algemeen nut investering’. Zij neemt ook het doen van ‘algemeen nut investeringen’ op in haar beleidsplan of in de tussentijdse aanpassingen daarvan.

Melden en beoordelen

Voldoet een (investering van) een ANBI op het moment van de inwerkingtreding niet aan de voorwaarden van het nieuwe besluit? Dan moet dit binnen zes maanden na de inwerkingtreding worden gemeld bij de inspecteur. Investeringen van een ANBI die niet als algemeen nuttige activiteit kwalificeren, moeten in verband met het bestedingscriterium steeds worden beoordeeld. Daarbij moet worden nagegaan of dit vermogen anderszins redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden voor de doelstelling. Er zal moeten worden beoordeeld of dit vermogen kan worden toegerekend aan een van de toegelaten reserves of dat dit deel uitmaakt van het stamvermogen.