Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gevolgen van niet tijdige publicatie jaarrekening: bestuurdersaansprakelijkheid!

Een bestuur(der) van een Nederlandse vennootschap loopt – of beter gezegd: neemt – risico als de jaarrekening niet binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar is gedeponeerd bij het Handelsregister. De curator kan in geval van faillissement iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het (gehele) tekort in de boedel van de failliete vennootschap. Ook wanneer het bestuur haar administratieplicht (boekhoudplicht) heeft geschonden, kan de curator gebruikmaken van twee wettelijke bewijsvermoedens, die zijn bewijspositie aanzienlijk versterken.

Ingeval van faillissement van een bv kan de curator op grond van artikel 2:248 BW iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het (gehele) tekort in de boedel van de failliete vennootschap indien: a) het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk vervult; en b) aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het is in beginsel aan de curator om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling én om aannemelijk te maken dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Let op

Dit ligt anders als vast is komen te staan dat de jaarrekening van de vennootschap niet binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar is gedeponeerd of het bestuur haar administratieplicht (boekhoudplicht) heeft geschonden. In deze situaties kan de curator namelijk gebruikmaken van twee bewijsvermoedens, die zijn bewijspositie aanzienlijk versterken:

  1. Er staat nu vast dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.
  2. Er wordt weerlegbaar aangenomen dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Het bestuur heeft nog wel de mogelijkheid om te bewijzen dat het faillissement niet volgt uit het (vaststaande) onbehoorlijk bestuur, maar dat dit een andere oorzaak heeft.

De bestuurder moet dus aannemelijk maken dat andere (externe) factoren dan het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Slaagt hij hierin, dan is hij in beginsel niet aansprakelijk. Overigens kan de rechter het bedrag waarvoor het bestuur respectievelijk de bestuurder aansprakelijk is, nog matigen.

Tip
Zorg dus voor het tijdig opmaken en vaststellen van de jaarrekening, zodat deze binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar kan worden gepubliceerd! Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening en/of schending van de boekhoudplicht kwalificeert als economisch delict. Dit kan worden bestraft met een boete van maximaal € 21.750 en/of 6 maanden gevangenisstraf.