Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gerichte vrijstelling voor gratis gezonde maaltijd toch mogelijk?

In de jaren 2017 en 2018 verstrekte een werkgever gezonde en met een diëtiste afgestemde maaltijden aan haar werknemers. De werkgever wees deze maaltijden aan als een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Deze vrijstelling geldt voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid. De inspecteur was het hier niet mee eens en stond op het standpunt dat er sprake was van loon in natura voor de forfaitaire waarde voor maaltijden. Wat vinden de rechters hiervan?

Zowel de rechtbank als het gerechtshof delen de mening van de inspecteur. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is niet aan de orde bij voorzieningen die in meer algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen, zoals de verstrekking van gezonde lunches. De werkgever was het daar niet mee eens en stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

De Advocaat-Generaal (AG) geeft de Hoge Raad onafhankelijk advies en is van mening dat de verstrekking wél onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt, aangezien de werkgever dit heeft opgenomen in het arbobeleid. De Arbowet verplicht werkgevers tot ziekteverzuimpreventiebeleid, waar gezondheidsbeleid een onderdeel van kan zijn. De gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden kan een onderdeel zijn van dit gezondheidsbeleid. Dat de werknemers daardoor een privévoordeel hebben, is daar ondergeschikt aan.

Vervolg
Het staat de Hoge Raad vrij om het advies van de AG wel of niet op te volgen. Op 17 november 2023 wordt uitspraak gedaan. Door een wetswijziging gelden er sinds 2022 andere regels voor de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Hierdoor is het sindsdien niet meer mogelijk om gezonde maaltijden hieronder te laten vallen.