Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Geen ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding – ondanks mediation-pogingen

De ziekte van een zieke werknemer werd mede beïnvloed door een niet medische oorzaak, namelijk zijn ongenoegen over een functioneringsgesprek. De meningsverschillen van partijen waren wel zodanig van invloed, dat deze zelfs de re-integratie belemmerden. In de tussentijd was op advies van de bedrijfsarts mediation bevolen, om in een open dialoog tot oplossingen te komen ten aanzien van het functioneren en de arbeidsverhouding. Toen de werknemer in staat moest worden gesteld om te gaan re-integreren in Spoor 1, hield de werkgever dit tegen.

De werkgever stelde nog niet zover te zijn (wegens vertraagde ontvangst van het rapport van de bedrijfsarts) en dat de werknemer pas 2 weken later kon starten. Partijen raakten in conflict en er volgde een ontbindingsverzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter van Rechtbank Midden-Nederland stemde tegen. Van een goed werkgever mag namelijk worden gevergd dat hij/zij de werknemer de mogelijkheid biedt om de overeengekomen arbeid te verrichten, tenzij er een redelijke en voldoende zwaarwegende grond is om de werknemer die mogelijkheid te onthouden. Dit kon de werkgever niet aantonen. Zij kwam daarmee niet tot een voldragen ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Uitgangspunt
Menig werkgever tracht via mediation een verstoorde arbeidsverhouding aan te pakken. Als deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt een gooi gedaan naar een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. Ook moet herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk zijn. In casus was daarvan geen sprake en de werknemer bleef dan ook in dienst.