Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement simpel te voorkomen?

Soms zijn dingen heel simpel. Bijvoorbeeld de aspecten waar je cliënt alert op moet zijn, om zich verre te houden van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze volgen uit de wetteksten. Zo staat in artikel 2:248 BW duidelijk aangegeven wanneer er (in geval van faillissement) sprake is van een ‘onbehoorlijke taakvervulling’ door het bestuur. In lid 2 van het genoemde artikel wordt verwezen naar de artikelen 2:10 BW en 2:394 BW. Als aan deze artikelen niet is voldaan, wordt op voorhand een onbehoorlijke taakvervulling vermoed. Artikel 2:10 BW ziet hierbij op de administratieplicht, zodanig dat ‘te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend’.

Ook ziet dit artikel 2:10 BW op de minimale bewaarplicht van de administratie van 7 jaren. Artikel 2:394 ziet op het (tijdig) openbaarmaking van de jaarrekening, waarbij met name lid 3 ‘Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt’ in het oog springt.

 Tip

Zorg er altijd voor dat je klant goed is geïnformeerd over de tijdigheid van het deponeren van de jaarstukken. Deponeren is de eigen verantwoordelijkheid van je klant. Als de jaarrekening niet op tijd klaar is, wijs dan op het deponeren van de niet opgemaakte jaarrekening (art. 2:394 lid 2). Doe dit niet alleen mondeling.