Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Belastingplannen 2024

Alle in de Voorjaarsnota aangekondigde maatregelen in de BOR en de doorschuifregelingen (DSR) worden opgenomen in het Belastingplan 2024. Dit maakt staatssecretaris Van Rij bekend in de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het kabinet die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook zal daarin de al eerder bekendgemaakte komst van een wettelijke regeling vanaf 2024 worden opgenomen, waarin aan derden verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen wordt aangemerkt voor de BOR en de DSR. Hierdoor moeten de BOR en de DSR eenvoudiger worden en zullen er naar verwachting minder juridische procedures zijn.

Volledigheidshalve komen de concrete maatregelen die het kabinet in petto heeft met betrekking tot de BOR en de DSR op het volgende neer:

 • de BOR-vrijstelling wordt vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen (nu: € 1,2 miljoen) en 70% (nu: 83%) over het meerdere;
 • de doelmatigheidsmarge van 5% in de BOR en de DSR wordt afgeschaft;
 • keuzevermogen kwalificeert alleen voor de BOR/DSR als het wordt gebruikt in de onderneming;
 • de toegang tot de BOR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimumbelang van 5%;
 • de bezits- en voortzettingseis worden versoepeld;
 • aanpak van constructies met de BOR.

Overige maatregelen Belastingplan 2024

Naast de maatregelen in de BOR en de DSR komen in het Belastingplan 2024 ook de drie aangekondigde maatregelen in box 3. Dat wil zeggen dat aandelen in de Verenging van Eigenaren (VvE) en een derdenrekening bij een notaris worden aangemerkt als banktegoed. Een tweede maatregel in box 3 is dat vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouder en minderjarig kind worden gedefiscaliseerd. Ten derde komt er een verduidelijking in de berekeningsmethodiek voor het effectieve rendementspercentage van box 3 bij fiscale partners. Wat kunnen we op Prinsjesdag nog meer verwachten?

Andere voorgenomen maatregelen in het Belastingplan 2014 zijn onder meer:

 • reparatie in de eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor fiscale partners met een eigenwoningverleden;
 • afschaffing van de betalingskorting in de IB (de betalingskorting in de Vpb is al afgeschaft op 1 januari 2023);
 • met terugwerkende kracht aanpassen van de doorschuifregeling bij ontbinding, specifiek voor ondernemingsverliezen. Deze maatregel heeft betrekking op de mogelijkheid om niet-verrekende verliezen in de Vpb bij een geruisloze terugkeer uit de bv of nv mee te nemen naar de IB-sfeer.
 • reparatie van de Wet excessief lenen in de situatie dat een conserverende aanslag wordt ingevorderd en de belastingplichtige na emigratie bovenmatig leent van een nieuwe, in het buitenland gevestigde vennootschap;
 • aanpassing van de Wet IB 2001 voor het verleden van het maximumbedrag excessief lenen bij het einde van een fiscaal partnerschap;
 • structurele verlaging van het aftrekpercentage van de EIA en verlaging van het plafond van het maximale investeringsbedrag van de EIA;
 • verankering van de hardheidsclausule in de Invorderingswet;
 • verruiming van de HIR in de stoppersregelingen voor agrariërs, waardoor het gebruik van de HIR toegankelijker wordt bij een gedeeltelijke staking.

Naast het Belastingplan 2024 zullen ook enkele andere wetsvoorstellen worden ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste zijn het Wetsvoorstel vastgoedmaatregel in het fbi-regime en aanpassing van het fgr en de vbi en het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Beide wetsvoorstellen worden nu uitgewerkt. Mede naar aanleiding van de reacties op het conceptwetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening (fgr), vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en fiscale beleggingsinstelling (fbi) wil het kabinet de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel en het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aanpassen.

De wijziging van de inwerkingtreding houdt met name in dat het overgangsrecht (met doorschuiffaciliteiten) dat in deze wetsvoorstellen is opgenomen, geldt voor 2024. Daarnaast gaat de wijziging van materiële bepalingen gelden vanaf 1 januari 2025. Deze bepalingen betreffen onder meer de definitie van een fgr en het afschaffen van de commanditaire vennootschap. De inwerkingtreding van de vastgoedmaatregel wijzigt niet en blijft dus 1 januari 2025.

Andere wetsvoorstellen
De andere wetsvoorstellen die op Prinsjesdag worden ingediend bij de Tweede Kamer zijn:

 • Wetsvoorstel versterking aanpak dividendstripping;
 • Wetsvoorstel Belastingplan Caribisch Nederland 2024.