Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Turboliquidatie vennootschappen

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt vanaf 15 november 2023 in werking. Hiermee verdwijnt het gemak en de snelheid waarmee een turboliquidatie kon worden uitgevoerd. Belangrijkste wijzigingen zijn een verzwaarde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting, een verruiming van het bestuursverbod en een uitbreiding van het inzagerecht voor schuldeisers. De Eerste Kamer nam de wet al op 14 maart jl. aan, maar het wachten was op het besluit met het tijdstip van inwerkingtreding. De wet geldt in beginsel 2 jaar, maar bevat de mogelijkheid tot verlenging.

Bij een turboliquidatie moet vanaf 15 november a.s. binnen 14 dagen na de ontbinding een balans en een staat van baten en lasten worden gedeponeerd bij de KvK. Deze balans moet betrekking hebben op het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden. Was de jaarrekening van het boekjaar nog niet gepubliceerd op het moment van ontbinding? In dat geval dient ook deze alsnog te worden gedeponeerd.

Verder moet van de volgende zaken een beschrijving worden gedeponeerd:

  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
  • als er toch baten waren, moet worden beschreven hoe deze zijn verkocht en hoe de opbrengst daarvan is verdeeld; en
  • de redenen waarom schuldeisers onbetaald zijn gebleven.

Tot slot moet het bestuur van de ontbonden rechtspersoon aan de schuldeisers mededelen dat deze deponeringen zijn gedaan. De schuldeisers kunnen nu  – indien nodig – actie ondernemen.

Bestuursverbod

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie biedt de mogelijkheid een bestuursverbod op te leggen. Dit bestuursverbod komt naast het bestuursverbod uit de Faillissementswet.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan de rechtbank hiertoe verzoeken wanneer de bestuurder:

  • bij een turboliquidatie niet heeft voldaan aan de deponeringsverplichtingen;
  • doelbewust handelingen heeft verricht waardoor één of meerder schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
  • in de 2 jaren voorafgaand aan de ontbinding betrokken was bij een faillissement of turboliquidatie en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.