Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Invaren van pensioen onder de Wtp

Alle pensioenfondsen zijn momenteel bezig met de transitie van de pensioenregeling naar een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie. Het uitgangspunt daarbij is dat alle bestaande pensioenaanspraken op het overgangsmoment collectief worden overgedragen naar de nieuwe premieregeling met een persoonlijk pensioenvermogen. De discussie of dat collectief invaren juridisch houdbaar is, is aangewakkerd door een advies van de landsadvocaat uit 2011. Die oordeelde dat het collectief invaren van opgebouwde pensioenen naar een voorwaardelijk recht inbreuk maakt op het eigendomsrecht (artikel 17 Handvest Grondrechten van de EU).

Bij de parlementaire behandeling van de Wtp is hier al veel aandacht voor geweest. Het eigendomsrecht geeft geen aanspraak op pensioen van een absoluut pensioenbedrag. De omzetting van uitkeringsrechten naar rechten uit een Wtp-premieregeling is dan ook niet strijdig met de eis van eigendomsbescherming. Bedenk verder dat invaren niet zonder meer mogelijk is: het mag niet onevenredig ongunstig of onevenwichtig zijn. In die belangenafweging en het toezicht dat DNB hierop houdt, zal het invaren proportioneel moeten kunnen zijn. Dus als elk pensioenfonds de rechtvaardiging goed onderbouwt, past invaren prima binnen het eigendomsrecht.